Vägledning för

kamerasystem från Verisure

Här hittar du praktisk vägledning avseende generiska, förnuftiga tillvägagångssätt för installation och användning av Verisure larmsystemkameror.

Kameravägledning för konsumenter hos Verisure

Denna vägledning hjälper dig att förstå vad du behöver göra om du överväger att installera, eller redan har installerat, ett kamerasystem från Verisure i ditt hem.

Informationen i detta dokument är avsedd att vara till hjälp och praktisk vägledning avseende generiska, förnuftiga tillvägagångssätt för installation och användning av Verisure larmsystemkameror.  Det är inte avsett att vara juridisk rådgivning eller en omfattande förklaring av tillämpliga lagar och förordningar. Om läsaren behöver specifik rådgivning bör denne kontakta en jurist.

1    KAMERASYSTEM FRÅN VERISURE

Även om Verisure kan använda kamerasystemet för att verifiera och svara på en larmsignal, är du som husägare i övrigt ansvarig för att använda kamerasystemet på ett sätt som inte strider mot tillämpliga lagar och förordningar.

Denna vägledning är avsedd att hjälpa dig att förstå de potentiella konsekvenserna av din användning av kamerasystemet i ditt hem. Eftersom användningen av kamerasystemet innebär bearbetning av bilder, videor och röster är det viktigt att du tänker på att kamera- och dataskyddslagar kan gälla.

2    LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Följande lagstiftning kan vara tillämplig:

 • Lagar om kameraövervakning och nationella regler för användning av kameror. Dessa kan innehålla krav på anmälan eller registrering av kamerasystem, lämplig placering och meddelanden som krävs i de övervakade lokalerna.
 • Dataskyddslagar, främst den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som reglerar behandlingen (dvs. alla typer av åtgärder) av personuppgifter. GDPR kan kompletteras med nationell lagstiftning. Dessa lagar syftar till att skydda enskildas rätt till privatliv. Som operatör av kamerasystemet faller du inom definitionen av en "personuppgiftsansvarig" med avseende på behandlingen av personuppgifter som beror på användningen av kamerasystemet. Du är därför ansvarig för att säkerställa att personuppgifter för individer som fångas av kamerasystemet behandlas på ett kompatibelt sätt och med vederbörlig hänsyn till de berörda individernas integritet.

3    DITT ANSVAR

3.1    Undantag för hushåll

När du använder kamerasystemet på ett sådant sätt att innehållet uteslutande fångas från ditt eget hem, är behandlingen av personuppgifter sannolikt att betrakta som av rent privat natur. Under sådana omständigheter är du undantagen från de omfattande rättsliga skyldigheter som anges i GDPR på grund av det så kallade "hushållsundantaget". Det är dock viktigt att du använder kamerasystemet på ett ansvarsfullt sätt med respekt för berörda personers integritet. I den utsträckning som kamerasystemet är riktat utåt från din privata miljö och täcker - även delvis - ett offentligt utrymme, eller en angränsande tomt, kommer hushållsundantaget inte att gälla. Hushållsundantaget gäller förmodligen inte om du t.ex:

 • hyr ut din bostad (t.ex. via AirBnB),
 • övervakar verksamhet för arbetstagare eller hushållspersonal som arbetar i dina lokaler,
 • fångar innehåll utanför din fastighet (t.ex. gator, parkeringsplatser eller granntomter), eller
 • delar bilder på sociala medier eller andra offentliga platser. Läs gärna mer om när dataskyddsförordningen inte gäller hos Integritetsskyddsmyndigheten IMY här.

3.2    Installation och placering av kameror

Våra säkerhetsexperter rekommenderar vilka områden som ska övervakas, var kamerasystemet ska placeras och hur kamerorna ska installeras så att de inte fångar upp områden utanför din privata miljö.

De ger gärna detta stöd baserat på sin erfarenhet av att ge råd till andra kunder i liknande situationer som en del av installationen av kamerasystem. Eftersom du har den faktiska kontrollen över utrustningen är du dock ytterst ansvarig för att utrustningen placeras på lämpligt sätt med hänsyn till respekten för andra människors rätt till privatliv. Vi rekommenderar starkt att du, när systemet har installerats av våra säkerhetsexperter, inte ändrar kamerornas placering eller synfält.

Om du själv installerar eller flyttar kameror finns det några principer att tänka på:

 • Filma inte utanför ditt hem mot offentliga eller gemensamma områden (t.ex. gator och trottoarer, offentliga parker eller parkeringsplatser) eller din grannes tomt. Vissa kameror har inställningar som gör att du kan maskera vissa områden i bild, vilket kan hjälpa dig att undvika områden utanför dina lokaler.
 • Fundera på vilket problem du försöker lösa. Vanligtvis handlar det om att skydda dig och din egendom mot brott. Om så är fallet ska du endast placera kameror i områden där du är orolig för en säkerhetsrisk (t.ex. potentiellt utsatta områden).
 • Undvik att placera kameror i känsliga utrymmen, t.ex. sovrum, toaletter eller liknande platser där människor har höga förväntningar på integritet.
 • Var särskilt noga med att undvika områden där barn eller utsatta vuxna kan fångas av kameran. Sårbara personer är särskilt skyddade enligt dataskyddslagstiftningen.
 • Överväg att informera dina grannar om vad du installerar och lyssna på eventuella invändningar eller farhågor som de kan ha. Se till att du inte bryter mot några lagar eller andra regler, t.ex. en bostadsrättsförenings regler eller uppförandekod.

3.3    Inspelning av ljud

Vanligtvis är ljudinspelningsfunktionen avstängd som standard, men det kan vara möjligt för dig att slå på den om den kamera du valt stödjer detta. Innan du slår på funktionen för ljudupptagning bör du kontrollera att detta är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar. Att i tysthet lyssna på andra personers samtal via enheter kan betraktas som dold övervakning och därmed bryta mot lagar, inklusive individers rätt till integritet.

3.4    Information och skyltning

 • Du har en skyldighet att informera människor om kamerasystemet. Förutom att kunna svara på frågor från dina grannar och besökare om övervakningen, bör du sätta upp tydliga skyltar med den viktigaste informationen om övervakningen. Verisure kommer att tillhandahålla lämpliga skyltar till dig.
 • Skyltningen ska vara synlig för personer innan de går in i det övervakade området.
 • Flera skyltar kan behövas om du har flera ingångar och flera övervakade områden.

3.5    Visa innehåll

Kamerasystemet innehåller en funktion för "fjärråtkomst" som, beroende på kameratyp, gör att du kan ta och visa bilder på din telefon eller dator (t.ex. via MyApp eller MyPages).

Det är viktigt att du använder dessa funktioner selektivt, när det finns ett verkligt behov av att titta tillbaka på bilden, t.ex. när du är orolig för att det har inträffat en säkerhetsincident i lokalerna som du vill granska eller utreda ytterligare. Du bör inte använda dessa funktioner för att t.ex. övervaka en person eller dennes beteende. Du är ansvarig för att säkerställa att din användning av funktionaliteten inte bryter mot några tillämpliga lagar eller förordningar.

3.6    Dela innehåll

Det är också möjligt för dig att dela ditt innehåll, men det är viktigt att du är försiktig när du delar bilder och videor av andra personer. Även om innehållet har fångats under legitima omständigheter kan delning av det, kränka andra personers rätt till integritet.

 • Du bör endast dela bilder med andra om du är säker på att det är nödvändigt och lämpligt och att det inte kommer att orsaka förlägenhet eller skada för någon som finns med på bilderna.
 • Var särskilt försiktig när du delar bilder i offentliga eller halvoffentliga miljöer, t.ex. på internet eller sociala medier.

Vi rekommenderar att du inte publicerar bilder på dessa plattformar om du inte har ett uttryckligt medgivande från var och en av personerna på bilderna.

4    I HÄNDELSE AV LARM (VERISURES ACCESS TILL KAMERASYSTEMET)

Om larmsystemet utlöser ett larm kommer Verisures larmcentral (ARC) att ha tillgång till vissa av enheterna i kamerasystemet och till innehåll som systemet automatiskt har fångat. Verisures åtkomst är begränsad till vad som är absolut nödvändigt för att vår ARC ska kunna verifiera och svara på larmhändelsen. ARC följer strikta protokoll och säkerhetsåtgärder vid åtkomst till innehållet från kamerasystemet. Detta kan innebära att kamerabilder delas med polis, räddningstjänst och/eller vaktbolag.

I vissa jurisdiktioner tillhandahåller Verisure även övervakningsfunktioner för larm via telefon eller dator. Dessa funktioner kan omfatta olika egenskaper som direktuppspelning, kontinuerlig videoinspelning och möjlighet att spela in video, foton och ljud. Verisures medverkan i denna behandling är begränsad till det inledande skedet, när personuppgifter överförs från Verisure till din telefon eller dator (t.ex. genom MyApp eller MyPages). Det är därför viktigt att understryka att Verisure och dess kunder inte utövar kontroll eller inflytande över eventuella efterföljande steg i databehandlingen. Om du till exempel väljer att ladda ner material för ytterligare ändamål, såsom att lämna in en polisrapport eller ett försäkringsanspråk, bör du vara medveten om ditt ansvar och se till att du följer hushållsundantaget.