Du kan vara lugn

Din integritet är skyddad

Din rätt till dataskydd är mycket viktig för oss på Verisure. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.

Sammanfattning
- Integritetsmeddelande för konsumenter

Allmän information och omfattningen av detta integritetsmeddelande

Din rätt till dataskydd är mycket viktig för oss på Verisure. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.  Syftet med detta integritetsmeddelande ("Integritetsmeddelande") är att ge information om hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta integritetsmeddelande gäller för våra privatkunder ("Privatkunder") och, i tillämpliga fall, de personer som utsetts av våra privatkunder ("Tilldelade användare") som använder våra tjänster, inklusive våra produkter som säljs i samband med larm- och kamerasystem för hemsäkerhet ("Tjänster") samt kontaktpersoner för nödkontakt som utsetts av Privatkunden ("nödkontakt”).

Verisure är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med detta Integritetsmeddelande och vi ansvarar därmed för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. För viss behandling av personuppgifter är Privatkunden personuppgiftsansvarig, antingen självständigt eller tillsammans med Verisure.

När vi behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig ser vi till att tillämplig dataskyddslagstiftning alltid följs och att vi endast behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande.

För mer information om de Tjänster som du har valt att använda och funktionaliteten i dessa Tjänster, se Verisures Allmänna Villkor, Tjänstevillkor samt tillgängliga instruktioner och manualer.

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar endast dina personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att uppfylla de syften med behandlingen som beskrivs nedan.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1.  Upprättande och underhåll av kundrelationen
  1.1   För att ingå ett avtal med dig
  1.2   För att utföra kreditkontroller innan ett avtal ingås med en privatkund
  1.3   För att administrera avtalet med Privatkunden, inklusive betalningar för Tjänster
  1.4   För att administrera och möjliggöra befintliga och återkommande kundrelationer.
 2. Tillhandahållande av tjänster
  2.1   Att övervaka lokalerna genom Tjänsterna
  2.2   Hantera händelser som utlöser larm
  2.3   För att följa upp tidigare larmutlösande händelser
  2.4   För att säkerställa att vi uppfyller våra rättsliga skyldigheter gentemot tidigare aktiva kunder
  2.5   För att möjliggöra för dig att använda monitoreringsfunktionen i din bostad, på din tomt och andra privata byggnader
  2.6   För att informera räddningstjänstpersonal i händelse av en nödsituation
 3. Tillhandahållande av support till privatkunderna i samband med tjänsterna
  3.1   För att tillhandahålla kundservice och teknisk support i samband med våra tjänster
  3.2   För att hjälpa privatkunder i händelse av ett försäkringsanspråk eller andra rättsliga anspråk
  3.3   Att hantera kundklagomål
 4.  Utveckling av Verisures tjänster
  4.1   Kvalitetssäkring
  4.2   Utbildning av Verisures personal
  4.3   Utveckling av Verisures tjänster
  4.4   Att träna en AI-modell som används i syfte att utveckla Verisures tjänster (utbildning och utveckling av nya produkter och tjänster)
  4.5   För att skapa trygga samarbeten med våra partners
 5. Tillhandahållande av Verisures webbshop
  5.1   För att tillhandahålla och administrera dina beställningar i vår onlinebutik
 6. Marknadsföring och analys
  6.1   För att marknadsföra våra tjänster
  6.2   För att administrera och analysera våra kampanjer, erbjudanden, värvningsprogram etc.
  6.3   För att sälja våra Tjänster
  6.4   För att utvärdera prissättning och kampanjer
 7. Verisures rättsliga skyldigheter
  7.1   För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter
  7.2   För att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisation, upplösning och annan försäljning, sammanslagningar av verksamheten eller överföring av Verisures tillgångar
  7.3   För att skydda våra rättsliga intressen i händelse av en tvist
  7.4   För att skydda Verisures och Verisures kunders integritet samt konfidentiella information

För tjänsten ”Identity protection service”, har vi avtal med vår partner Experian i Norge som kommer att samla in information direkt från dig som kund till oss på Verisure och där de agerar självständig personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Vi ber dig att, i förekommande fall, noga läsa igenom deras integritetsmeddelande via tjänsten som finns i Verisure’s App, innan personuppgifter delas.

Politiskt utsatt ställning / Politically Exposed Persons (PEP)

Om du vid något tillfälle bedömer att du är en så kallad ’Person i politiskt utsatt ställning, ber vi dig att kontakta oss på [email protected], i syfte att hålla dig informerad om hur din persondata då behandlas hos oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och vad vi gör med dina personuppgifter. Du har också rätt att kontrollera hur dina personuppgifter behandlas, vilket innebär att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. I vissa situationer har du även rätt att få dina personuppgifter raderade, att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, rätt till dataportabilitet samt rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter på ett olagligt sätt har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter, tveka inte att kontakta oss:

Verisure Sverige AB, organisationsnummer 556153-2176

Postadress: Box 2511, 580 02 Linköping

Besöksadress Gumpekullavägen 8

E-post [email protected]

Telefon 020 – 724 365

Webbplats www.verisure.se

INNEHÅLL

1. ALLMÄNT

Din rätt till dataskydd är mycket viktig för oss på Verisure Sverige AB, org. nr. 556153-2176 ("Verisure"). Vi strävar efter att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Syftet med detta integritetsmeddelande ("Integritetsmeddelande ") är att ge information om hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Detta integritetsmeddelande gäller för våra privatkunder ("Privatkunder") och de personer som tilldelats av våra privatkunder ("Tilldelade användare"), såsom hushållsmedlemmar, som använder våra tjänster, inklusive våra produkter som säljs i samband med säkerhetslarmsystem och kameror för hemmet ("Tjänster"). Om Privatkunden utser kontaktpersoner som kan kontaktas vid en larmhändelse ("Nödkontakt") behandlar vi även personuppgifterna för sådana Nödkontakter.

Du som privatkund ombeds att se till att du delar detta integritetsmeddelande med dina Tilldelade användare och nödkontakter.

1.1  För mer detaljerad information om de Tjänster som du har valt att använda och deras funktionalitet hänvisas till Verisures allmänna villkor, användarvillkor, instruktioner och manualer.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

2.1   Verisure är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande och vi är därmed ansvariga för att säkerställa att din behandling av personuppgifter följer tillämplig dataskyddslagstiftning.

För viss behandling av personuppgifter är Privatkunden personuppgiftsansvarig, antingen självständigt eller tillsammans med Verisure.

Verisure och Privatkunden är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter när personuppgifter samlas in genom Tjänsterna och när sådana personuppgifter görs tillgängliga för Privatkunden via Verisure App under en larmhändelse. De personuppgifter som behandlas på detta sätt kan bestå av livestreaming eller CVR-material, videoinspelningar, bilder eller ljud från en larmhändelse. Dessa personuppgifter är tillgängliga för de Tilldelade Användarna automatiskt och i realtid via Verisure-appen. Verisure är den utsedda kontaktpunkten för behandlingen av dina personuppgifter när Verisure och Privatkunden är gemensamt personuppgiftsansvariga, bland annat för utövandet av de registrerades rättigheter enligt GDPR (se avsnitt 9). Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 13.

Privatkunden är självständigt personuppgiftsansvarig när Privatkunden behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • Självstyrda övervakningsfunktioner för privatkundens bekvämlighet (som inte är relaterade till en larmhändelse), såsom livestreaming, CVR, inspelning av video, bilder eller ljud, eller användning av videodörrklocka eller som smart lås.
 • Personlig hantering av Verisure-tjänsterna, till exempel att Privatkunden ger åtkomstbehörighet till tredje part (till exempel en städare, Airbnb-gäster eller grannar).
 • Privatkundens efterföljande behandling av personuppgifterna utanför Verisuremiljön, till exempel delning av material med brottsbekämpande myndigheter eller ett försäkringsbolag.

Detta Integritetsmeddelande är begränsad till den behandling av personuppgifter för vilken Verisure är personuppgiftsansvarig, antingen självständigt eller tillsammans med Privatkunden. För ytterligare information om Privatkundens behandling av personuppgifter, vänligen kontakta Verisure enligt punkt 2.3 nedan.

2.2   Verisure har utsett ett dataskyddsombud ("dataskyddsombud"), som ansvarar för att övervaka att vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.3   Dataskyddsombudet kan nås via e-post på [email protected].

3. VÅR ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

I tabellerna nedan kan du läsa mer om hur vi på Verisure behandlar dina personuppgifter när du använder Verisures tjänster.

SYFTE

1. Upprättande och underhåll av kundrelationen

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi behandlar personuppgifter för att ge Privatkunden en offert och för att ingå ett avtal med Privatkunden. För att kunna ge dig ett kostnadsförslag behöver vi exempelvis behandla boenderelaterad information, såsom hur stor bostad du har, hur många våningar det finns, antal dörrar och fönster samt hur många som är bosatta där. Kostnadsförslaget kan ges antingen via telefon, hembesök eller via frågeformuläret online. För att sedan kunna upprätta ett avtal och säkerställa betalning för Tjänsterna behöver vi samla in information såsom betalningsmetod, personnummer och kontaktuppgifter.

Kategorier av personuppgifter:

 

Kontaktuppgifter till privatkunden, t.ex. namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Information som är nödvändig för att lämna en offert, såsom beskrivning av Privatkundens fastighet och antal Tilldelade användare i hushållet.

Personnummer för privatkunden.

Betalningsrelaterade uppgifter såsom vald betalningsmetod, uppgifter om kredit- och kontokortsuppgifter, bankkontonummer, bankens namn eller annan information relaterad till betalning av Tjänsten.

Diverse information som Privatkunden förser oss med och som är relevant för ändamålet med behandlingen.

 

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med Privatkunden (artikel 6.1.b GDPR). Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

Endast om du väljer kreditbetalning

Vad vi gör:

Vi utför en förenklad extern kreditprövning på alla nya kunder.

Kreditupplysningen tas i samband med att du som kund vill göra ett köp och i samband därtill ansöker om att betala med kredit, exempelvis vid köp mot faktura eller delbetalning.

Om Verisure tar en kreditupplysning för ditt köp hos oss kommer du att få en kopia på kreditupplysningen via mejl eller post av kreditupplysningsbolaget. Kreditupplysningen delas endast med dig och Verisure och påverkar inte din kreditvärdighet.

Resultatet av kreditupplysningen kommer inte att delas med någon tredje part.

Kategorier av personuppgifter:

Information som ingår i den kreditupplysning som erhållits från kreditupplysningsföretaget, dvs Upplysningscentralen (UC). Information som delas med kreditupplysningsföretaget, för identifikation, till exempel personnummer.

Rättslig grund:

Behandlingen baseras på Verisures berättigade intresse av att säkerställa betalning för Tjänsterna när kreditbetalning valts som betalningsmetod (artikel 6.1.f GDPR). Vår bedömning är att Verisures berättigade intresse väger tyngre än Privatkundens intressen och grundläggande rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

Vad vi gör:

Vi behandlar personuppgifter för att administrera vårt avtal med Privatkunden, till exempel för att hantera installationsprofilen, användarkontona och för att behandla betalningar för Tjänsterna.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter till privatkunden, till exempel personnummer, namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Information som ingår i avtalet och den underliggande offerten.

Kontaktuppgifter till av kunden utvald kontaktperson (nödkontakt), såsom namn, telefonnummer och e-postadress.

Hushållsinformation, såsom beskrivning av din bostad.

Verifieringsuppgifter, såsom kodord kopplad till din användarprofil.

Användarinformation, såsom information om dig och de personer som är kopplade till din installation och ditt unika installationsnummer.

Känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om hälsa om du anser att det är nödvändigt för Verisure att vara medveten om några särskilda omständigheter som har relevans för larmhanteringen, exempelvis nedsatt hörsel eller fysisk funktionsnedsättning.

Betalningsrelaterade uppgifter såsom din valda betalningsmetod, betal- eller kreditkortsuppgifter, bankkontonummer och annan information som är relaterad till och nödvändig för att behandla betalningar.

Ytterligare information som Privatkunden förser oss med och som är relevant för att administrera avtalen, inklusive betalningar.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med Privatkunden (artikel 6.1.b GDPR).

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi behandlar personuppgifter för att kunna administrera befintliga kunder och återansluta till installationerna när kundrelationen förnyas och utrustningen behöver återaktiveras.

Kategorier av personuppgifter:

Tekniska data, t.ex. signaler som sabotage, strömåterställning, periodiska tester och lös internetanslutning, ID-nummer för enhet/nod och (tidigare) kundkontaktuppgifter.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för Verisures berättigade kommersiella intresse av att möjliggöra återanslutning av enheten (artikel 6.1.f GDPR).

2. Tillhandahållande av tjänster

Verisure och Privatkunden är gemensamt personuppgiftsansvariga
Vad vi gör:

Personuppgifter samlas in via Verisures enheter för att säkerställa att Tjänsterna fungerar samt för att möjliggöra detektering av larmutlösande händelser som bidrar till trygghet och säkerhet för Privatkunden och andra personer i de övervakade lokalerna.

Personuppgifter som samlas in under en pågående larmutlösande händelse kan delas med Privatkunden och/eller Tilldelade Användare i realtid under en larmutlösande händelse i Verisure App om sådana teknikinställningar är tillgängliga för Privatkunden.

Beroende av dina inställningar kan vi även behandla uppgifter om din lokalisering när du använder din mobila enhet och har aktiverat någon av tjänsterna @homeSOS, Verisure SOS eller Check on me. Vid användning av någon av de ovan nämnda tjänsterna kan geolokaliseringsdata behandlas för att exempelvis kunna avgöra om du är hemma när larmet går eller för att skicka push-meddelanden till dig vid aktivering av @HomeSOS funktionen.

Kategorier av personuppgifter:

Passiv övervakning:

Signaler från Verisure-enheter, t.ex. statusinformation som indikerar att enheterna är anslutna och fungerar.

Användningsinformation, t.ex. om Tjänsterna är aktiverade eller inte.

Aktiv övervakning:

Personuppgifter som samlats in under en pågående larmincident, till exempel bilder, video och ljud från de övervakade lokalerna.

Rättslig grund:

Behandlingen baseras på Verisures berättigade intresse av att tillhandahålla Tjänster till Privatkunderna och Privatkundens berättigade intresse av att säkerställa säkerheten i sitt hem (artikel 6.1.f GDPR).

Vår bedömning är att Verisures och Privatkundens berättigade intressen väger tyngre än de berörda registrerades intressen och grundläggande rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi behandlar personuppgifter för att verifiera orsaken till en larmutlösande händelse. Under hanteringen av en larmutlösande händelse behandlar Verisure personuppgifter och kan till exempel:

 • kontakta privatkunden eller kontaktpersonen för nödsituationer,
 • identifiera behöriga personer som upptäcks i de övervakade lokalerna med hjälp av kodord och
 • dela personuppgifter med ett integritetsskyddsföretag, polisen eller andra räddningstjänster.
 • Om du har ett digitalt dörrlås kopplat till larmtjänsten och i den händelse vi har ett inkommande aktivt larm där vi kan verifiera en kritisk situation, har vi möjlighet att låsa upp dörren för att underlätta för blåljuspersonal så att hjälp kan ges snabbare.
Kategorier av personuppgifter:

Personuppgifter som samlas in under en pågående larmhändelse, t.ex. bilder, video och ljud från de övervakade lokalerna. Realtidsövervakningen under en larmhändelse kan innebära att känsliga personuppgifter såsom tecken på en fysisk persons hälsotillstånd förekommer i innehållet.

Ljudmaterial i form av ditt larmsamtal eller annat inkommande eller utgående samtal mellan dig och Verisure. Information som tillhandahålls av Privatkunden för att möjliggöra effektiv hantering av larmhändelser, potentiellt inklusive känsliga personuppgifter, såsom hörselnedsättning hos en Tilldelad användare eller andra fysiska funktionsnedsättningar.

Fastighetsrelaterade data

Geolokaliseringsdata, såsom GPS-data från din mobila enhet.

Användningsinformation, t.ex. om Tjänsterna är aktiverade eller inte och av vem.

Verifieringsuppgifter, såsom kodord kopplad till din användarprofil.

Användarinformation, såsom information om dig och de personer som är kopplade till din installation och ditt unika installationsnummer.

Kontaktuppgifter till Privatkunden, Tilldelade användare eller kontaktpersoner i nödsituationer, såsom namn och telefonnummer.

Diverse information som lämnas till ARC och noteras av larmoperatören under en pågående larmhändelse.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med Privatkunden (artikel 6.1.b GDPR).

Känsliga personuppgifter:

I de exceptionella situationer där hälsouppgifter eller andra känsliga personuppgifter behandlas under en pågående larmhändelse, kan känsliga personuppgifter behandlas baserat på undantaget för den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen (artikel 9.2.c i GDPR).

Telefonsamtal med kund som orsakats av larmincident lagras p.g.a. krav i SSF 136. Larmcentralsstandard vi är ålagda att följa p.g.a. att Verisure är auktoriserad larmcentral.

Om Privatkunden eller en Tilldelad Användare bedömer att det är nödvändigt för Verisure att känna till information som klassificeras som känsliga personuppgifter, kommer behandling av sådana känsliga personuppgifter att ske baserat på den registrerades uttryckliga samtycke som lämnas samtidigt som sådan information tillhandahålls (artikel 9.2.a GDPR).

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi följer upp tidigare hanterade larmhändelser genom att kontakta privatkunden för att säkerställa att hanteringen av larmhändelsen var så effektiv som möjligt och för att få information som kan vara relevant för eventuella framtida larmhändelser.

Vi kan också erbjuda ytterligare eller modifierade säkerhetstjänster efter en larmhändelse.

Vidare genomför vi kvalitetsuppföljningar av ditt larmupplägg genom att se över och utvärdera befintlig placering av komponenter.

Kategorier av personuppgifter:

All information som behandlas i syfte att hantera den larmhändelsen (se syfte 2.2 ).

Hushållsinformation, såsom beskrivning av din bostad.

Övrigt Information och återkoppling från privatkunden som är relevant för framtida hantering av larmhändelser.

Rättslig grund:

Behandlingen baseras på Verisures berättigade intresse av att tillhandahålla Tjänster till Privatkunderna och att följa upp och säkerställa ett så effektivt tillhandahållande av Tjänsterna som möjligt (artikel 6.1.f GDPR).

Vår bedömning är att Verisures berättigade intresse väger tyngre än de berörda registrerades intressen och grundläggande rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi behandlar personuppgifter för att upprätthålla vår efterlevnad av rättsliga (konsument) skyldigheter.

Kategorier av personuppgifter:

Tidigare kundkontaktuppgifter som ursprungligen lämnats för att ingå avtalet

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att Verisure ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser mot kund (artikel 6.1.c GDPR).

Verisure är personuppgiftsbiträde

Vad vi gör:

Vissa av våra Tjänster tillåter dig som kund att använda monitoreringsfunktion i din bostad, tomt och andra privata byggnader. Mediafilerna från monitoreringen behandlas i Verisures mobilapp. Verisures personal har inte tillgång till dessa filer utan ges enbart tillgång till de bilder eller filmer som triggas i händelse av en pågående larmincident.

För att kunna möjliggöra din användning av monitoreringsfunktionen behöver vi även registrera signaler som du skapar i larmsystemet, till exempel när du aktiverar larmet (larmar på) eller avaktiverar (larmar av).

Kategorier av personuppgifter:

Bild- och ljudmaterial vid din egen användning av monitoreringsfunktionen i din bostad, tomt och andra privata byggnader, såsom bild, video och ljud som kan innefatta dels dina personuppgifter, dels andras personuppgifter om de befinner sig inom det övervakade området.

Larmloggsuppgifter, såsom information om när du larmar på, larmar av och all kommunikation som sker med Verisure inom ramen för larmhantering.

Enhetsdata, såsom statusinformation om de enheter som är installerade i hushållet för att säkerställa att de är i drift och fungerar.

Rättslig grund:

Ej tillämpligt på personuppgiftsbiträde.

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi behandlar, av dig angivna, känsliga personuppgifter i syfte att dela med räddningstjänsten i händelse av en nödsituation. Behandlingen av dessa personuppgifter gör det möjligt för larmoperatören att ge räddningstjänsten uppgifter så att de i sin tur snabbt kan vidta lämpliga åtgärder beroende på nödsituation

Kategorier av personuppgifter:

Kategorier av personuppgifter:

Hälsodata, så som uppgifter om ditt hälsotillstånd.

I ett separat, med dig upprättat, samtycke kan du specificera vilka hälsodata vi ska behandla för angivet syfte.

Rättslig grund:

Om Privatkunden eller en Tilldelad Användare bedömer att det är nödvändigt för Verisure att känna till information som klassificeras som känsliga personuppgifter, kommer behandling av sådana känsliga personuppgifter att ske baserat på den registrerades uttryckliga samtycke som lämnas samtidigt som sådan information

3. Tillhandahållande av support till privatkunderna i samband med tjänsterna

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi behandlar personuppgifter när vi tillhandahåller den support som efterfrågas av Privatkunden avseende avtalet, Tjänsterna eller installationens tekniska funktion.

Vi behandlar också personuppgifter när vi hanterar andra förfrågningar, t.ex. förfrågningar om att utöva en registrerad persons rättigheter.

All kommunikation med dig dokumenteras i din larmlogg.

Inkommande och utgående samtal spelas in, se mer avseende detta vid ändamålsbeskrivningen till för att kvalitetssäkra, förbättra och utveckla våra Tjänster nedan.

Kategorier av personuppgifter:

Beroende på kundens begäran, alla personuppgifter som behandlas för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande.

Diverse information som tillhandahålls av privatkunden i samband med kundtjänstsituationen.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med Privatkunden (artikel 6.1.b GDPR).

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

För att kunna ge dig relevant information i händelse av försäkring eller andra rättsliga anspråk.

Kategorier av personuppgifter:

Personuppgifter som samlats in under en pågående larmhändelse, till exempel bilder, video och ljud från de övervakade lokalerna.

Fastighetsrelaterade data

Användningsinformation, t.ex. om Tjänsterna är aktiverade eller inte och av vem.

Diverse information som lämnas till ARC och noteras av larmoperatören under en pågående larmutlösningshändelse.

Rättslig grund:

Behandlingen grundar sig på nödvändigheten för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person. (artikel 6.1.d GDPR).

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Beroende på klagomålets art kan vi till exempel undersöka hur en larmhändelse hanterades för att säkerställa att den utfördes korrekt.

Kategorier av personuppgifter:

Beroende på klagomålets art, alla nödvändiga personuppgifter som behandlas för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande.

Information om klagomålet och eventuell ytterligare information som tillhandahållits av Privatkunden i samband med hanteringen av klagomålet.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med Privatkunden (artikel 6.1.b GDPR).

Behandlingen baseras på Verisure’s berättigade intresse av att hantera kundklagomål för att tillvara sina rättsliga intressen. (artikel 6.1.f GDPR).

Vår bedömning är att Verisure’s berättigade intresse väger tyngre än de berörda registrerades intressen och grundläggande rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi kan, vid behov, bistå brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter om en rättslig skyldighet att tillhandahålla hjälp föreligger eller om sådant samarbete på annat sätt är motiverat och baserat på en formell och skriftlig begäran om information.

Kategorier av personuppgifter:

Personuppgifter som samlats in under en pågående larmutlösning, till exempel bilder, video och ljud från de övervakade lokalerna.

Annan information som begärs av polismyndighet eller tillsynsmyndighet och som Verisure måste dela enligt lag eller annars anser är motiverad att dela.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (artikel 6.1.c i GDPR) eller

Behandlingen baseras på Verisures berättigade intresse att bistå brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter om de mottar en formell och skriftlig begäran om information (artikel 6.1.f GDPR).

Vår bedömning är att Verisures berättigade intresse väger tyngre än Privatkundens eller andra berörda registrerades intressen och grundläggande rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

4. Utveckling av Verisures tjänster

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi kan komma att spela in inkommande samtal till vår kundtjänst i kvalitetssäkringssyfte. Vi genomför även analyser av tidigare larmhändelser och hantering av kundklagomål för att säkerställa en effektiv och korrekt hantering av larmhändelser.

Vi behandlar dina personuppgifter för att analysera våra Tjänster, något som exempelvis baseras på kundundersökningar där vi även, kan komma att kontakta dig. Syftet med dessa analyser är att förbättra och utveckla våra Tjänster, exempelvis genom att möjliggöra för oss att optimera vårt Tjänsteutbud.

För att kunna erbjuda dig en säker och smidig larmhantering arbetar vi på Verisure med kontinuerlig utbildning av vår personal. Inom ramen för utbildningen kan vi komma att behandla uppgifter om dig som kund då vi i utbildningsmaterialet använder oss av exempel från faktiska händelser för att exemplifiera hur arbetet ska genomföras samt i marknadsföringssyfte då vi baserar oss på ditt medgivande. Detta gör vi för att tillförsäkra säkerheten och kvalitén i hantering av inkommande larm.

Vidare behandlar vi personuppgifter om dig inom ramen för så kallad ”medlyssning”. Nya medarbetare genomför alltid medlyssning, dvs. att sitta bredvid en mer senior kollega och lyssna in hur kollegan hanterar inkommande larm/samtal, i utbildningssyfte.

Kategorier av personuppgifter:

Personuppgifter som behandlas i syfte att (1) hantera larmhändelser (se 2.2), (2) följa upp larmhändelser (se 2.3) och (3) hantera kundklagomål (se 3.3). Inspelning av telefonsamtal.

Rättslig grund:

Behandlingen baseras på Verisures berättigade intresse av att undersöka och säkerställa att Tjänsterna har tillhandahållits på ett korrekt sätt (artikel 6.1.f GDPR).

Vår bedömning är att Verisures berättigade intresse väger tyngre än Privatkundens och andra berörda registrerades intressen och grundläggande rättigheter avseende skydd av personuppgifter. Samtycke (artikel 6.1.a i GDPR).

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi spelar in inkommande samtal till vår kundtjänst för utbildningsändamål, om du samtycker till sådan inspelning.

Vi genomför också analyser av tidigare larmhändelser för att utbilda vår personal och därmed säkerställa korrekt hantering av larmutlösande händelser.

Alla personuppgifter som används i syfte att utbilda Verisures personal kommer att pseudonymiseras så att de fysiska personerna inte kan identifieras som personal.

Kategorier av personuppgifter:

Personuppgifter som behandlas i syfte att (1) hantera larmhändelser (se 2.2), följa upp larmhändelser (se 2.3) och (3) hantera kundklagomål (se 3.3) i pseudonymiserat format. Inspelning av telefonsamtal.

Rättslig grund:

Behandlingen baseras på Verisures berättigade intresse av att utbilda sin personal och därmed säkerställa högsta möjliga servicenivå (artikel 6.1.f GDPR).

Vår bedömning är att Verisures berättigade intresse väger tyngre än Privatkundens och andra berörda registrerades intressen och grundläggande rättigheter avseende skydd av personuppgifter. Vi spelar endast in inkommande telefonsamtal till kundtjänstcentret om du har givit ditt samtycke (artikel 6.1.a i GDPR). Om du inte aktivt samtycker till inspelningen kan du fortsätta din kommunikation med oss utan att den spelas in.

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi behandlar personuppgifter för att vidareutveckla våra tjänster, till exempel genom att göra våra enheter mer exakta, förbättra upptäckten av falska larm, förbättra kundupplevelsen etc.

Vi spelar in inkommande samtal till vår kundtjänst om du samtycker till sådan inspelning. Vi utför också analyser av tidigare larmhändelser.

Kategorier av personuppgifter:

Personuppgifter som behandlas i syfte att (1) hantera larmhändelser (se 2.2), följa upp larmhändelser (se 2.3) och (3) hantera kundklagomål (se 3.3) i pseudonymiserat format.

Inspelning av telefonsamtal.

Rättslig grund:

Behandlingen grundar sig på Verisures berättigade intresse av att utveckla Verisures tjänster och därmed säkerställa högsta möjliga servicenivå (artikel 6.1.f GDPR).

Vår bedömning är att Verisures berättigade intresse väger tyngre än Privatkundens och andra berörda registrerades intressen och grundläggande rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

Vi spelar in inkommande telefonsamtal till kundtjänstcentret om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1.a i GDPR). Om du inte aktivt samtycker till inspelningen kan du fortsätta din kommunikation med oss utan att den spelas in.

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Efter ändring och borttagning av unika identifierare används pseudonymiserade personuppgifter för att träna AI-modeller som ska användas för forskningsändamål, till exempel för att verifiera kamerabilders kvalitet och hantera landsspecifika kvalitetsproblem.

Kategorier av personuppgifter:

Personuppgifter som samlats in under en pågående larmhändelse, såsom bilder, video och ljud från de övervakade lokalerna i pseudonymiserat format.

Rättslig grund:

Behandlingen grundar sig på Verisures berättigade intresse av att effektivt utveckla sina Tjänster med hjälp av en AI-modell (artikel 6.1.f GDPR).

Vår bedömning är att Verisures berättigade intresse väger tyngre än de berörda registrerades intressen och grundläggande rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi skapar olika former av allianssamarbeten med externa aktörer i syfte att identifiera kundämnen men även för att öka värdet för våra kunder via exempelvis Larmtjänst i kombination med försäkringar samt för våra partners erbjudanden.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dig som kundämne.

Rättslig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke enligt GDPR Art. 6(1)a Samtycke eller Art 6(1)f Berättigat Intresse.

Vår bedömning är att Verisures berättigade intresse väger tyngre än de berörda registrerades intressen och grundläggande rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

5. Tillhandahållande av Verisure webbshop

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Verisure erbjuder dig en möjlighet att via Verisure’s egna webbshop införskaffa fler produkter inom ramen för ditt hemlarm samt beställa extrabatterier till dina enheter. För att genomföra köp och tillse så att din beställning översänds till dig behandlar vi uppgifter såsom betalningsinformation och kontaktuppgifter om dig.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Betalningsuppgifter, såsom uppgifter om kredit- och kontokortsuppgifter, bankkontonummer, bankens namn eller annan information relaterad till betalning av Tjänsten.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med Privatkunden (artikel 6.1.b GDPR).

6. Marknadsföring och analys

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi kan marknadsföra våra tjänster till dig via e-post, post, SMS eller telefon. Dessutom kan vi använda anpassad onlineannonsering för att marknadsföra våra tjänster. Om du inte vill ta emot direktmarknadsföring kan du alltid invända mot detta genom att välja knappen "avsluta prenumeration" i vår kommunikation eller genom att kontakta vår kundtjänst på [email protected].

När det gäller anpassad online annonsering kan vi dela dina personuppgifter med tredje parter som agerar som personuppgiftsansvariga, gemensamt personuppgiftsansvariga tillsammans med Verisure eller som oberoende personuppgiftsansvariga. Vi använder till exempel analysverktyg för att tillhandahålla relevant marknadsföring online.

I vissa specifika situationer kan vi kontakta dig för att fråga om vi får dela med oss av en "bra historia" som en del av vår marknadsföring. "Bra berättelser" är korta berättelser om hur våra tjänster har lett till en särskilt bra kundupplevelse. Vi kommer aldrig att dela information om dig om inte personligen och uttryckligen har samtyckt till att dela din "användarupplevelse".

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter till privatkunden, t.ex. namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Information som ingår i den underliggande offerten såsom beskrivning av Privatkundens fastighet och antal Tilldelade Användare i hushållet.

Demografiska uppgifter, t.ex. ålder och bostadsområde. Hushållsrelaterade uppgifter såsom antal vuxna och barn i hushållet.

Beteendedata, till exempel vilka e-postmeddelanden du har öppnat, vilka länkar du har valt att klicka på och en IP-adress.

Rättslig grund:

Behandlingen baseras på Verisures berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster till Verisures befintliga privatkunder, prospects och leads (artikel 6.1.f GDPR).

Vår bedömning är att Verisures berättigade intresse väger tyngre än de berörda registrerades intressen och grundläggande rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

7. Verisures rättsliga intressen och skyldigheter

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi kan behöva behandla personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, exempelvis mot bakgrund av krav som följer av lagen om bevakningsföretag, polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal och bokföringslagen.

Det kan även vara vid klagomål där myndighet begär svar eller vid myndighetstillsyn där vi har en rättslig förpliktelse att samarbeta.

Kategorier av personuppgifter:

Alla kategorier av personuppgifter som behandlas för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande.

Rättslig grund:

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att Verisure ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser (artikel 6.1.c GDPR)

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

För det fall Verisure omstruktureras, t.ex. delas upp i flera olika verksamheter, eller om en fusion sker, kan det nya bolaget fortsätta att använda dina personuppgifter för samma ändamål som vi har angett i denna Integritetspolicy, såvida du inte får annan information i samband med omstruktureringen eller fusionen.

Kategorier av personuppgifter:

Alla kategorier av personuppgifter som behandlas för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande.

Rättslig grund:

Behandlingen baseras på Verisures berättigade intresse av att möjliggöra en omstruktureringsprocess eller en sammanslagning (artikel 6.1.f GDPR).

Vår bedömning är att Verisures berättigade intresse väger tyngre än de berörda registrerades intressen och grundläggande rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

Verisure är personuppgiftsansvarig

Vad vi gör:

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen i händelse av en tvist, till exempel för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Kategorier av personuppgifter:

Alla kategorier av personuppgifter som behandlas för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande.

Rättslig grund:

Behandlingen baseras på Verisures berättigade intresse av att skydda våra rättsliga intressen i händelse av en tvist (artikel 6.1.f GDPR).

Vår bedömning är att Verisures berättigade intresse väger tyngre än de berörda registrerades intressen och grundläggande rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

4. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

4.1   De personuppgifter som vi behandlar kan tillhandahållas direkt av den registrerade, från tredje part (t.ex. om en befintlig kund har angett dig som rekommenderad potentiell kund), eller från den registrerades användning av eller interaktion med våra tjänster.

4.2   I vissa situationer samlar vi även in och/eller tar emot personuppgifter från olika företag som vi samarbetar med, såsom försäkringsbolag, hustillverkare, företag i vårt annonsnätverk, branschorganisationer och leverantörer av kundlistor. När det är möjligt strävar vi efter att arbeta med företag som är baserade i EU/EES.

För närmare information om de Tjänster du valt att ta del av och dess funktionalitet, se Verisures allmänna villkor, tjänstevillkor, instruktioner och manualer.

5. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

5.1   Vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i detta Integritetsmeddelande.

5.2   När vi inte längre behöver behandla personuppgifterna för de förutbestämda ändamålen eller när en lagringsperiod för personuppgifterna löper ut, kommer vi att radera dem från våra system, databaser och säkerhetskopior.

6. MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1   Verisure kan dela personuppgifter med betrodda tredje parter om sådan delning är nödvändig antingen baserat på Verisures berättigade intresse eller en rättslig skyldighet. Delning av personuppgifter kan också vara nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot våra privatkunder.

Personuppgifter kan delas med andra företag inom Verisurekoncernen eller med våra partnerföretag i samband med tillhandahållandet av våra Tjänster, enligt vad som beskrivs i tabellen nedan. Varje mottagare av dina personuppgifter omfattas av motsvarande rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter som de skyldigheter som gäller för Verisure, inklusive en skyldighet att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

Vi kan komma att dela din data med:

Kategorier av personuppgifter som kan komma att delas:

Tredjepartsleverantörer såsom Axis, Customer.io och Cisco som behandlar kundrelaterad information och hanterar telefon, e-post- och/eller postkontakt med dig som kund.

Kontaktuppgifter, t.ex. namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

 

Demografiska uppgifter, t.ex. ålder och bostadsområde.

 

Information i larmloggen, såsom information om när Tjänsterna aktiveras och avaktiveras samt eventuell kommunikation mellan dig och Verisure i samband med hantering av larmutlösande händelser.

 

Anonymiserade larmbilder, i syfte att förfina och förbättra detekteringsförmågan i våra kameratjänster driver vi ett utvecklingsprojekt tillsammans med kameratillverkaren Axis. Vi delar faktiska larmklipp (maskade från identifikationsmöjligheter) i utvecklingssyfte för att löpande kunna öka ditt totala skydd som kund. De maskade larmklippen behandlas i några få sekunder för att träna kamerans förståelse för de olika situationer som kan uppstå i en larmmiljö.

Leverantörer av kundsupport såsom Opus Capita, vilka hjälper oss att tillhandahålla formulär och fakturor åt dig och att ta kontakt med dig.

Kontaktuppgifter, t.ex. namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Kreditupplysningsföretag, såsom UC som utför kreditupplysningar när kreditbetalning väljs som betalningsmetod.

Personnummer.

Franchisetagare och samarbetspartners såsom cxLoyalty International AB, som hanterar service, installationer, produkter, underhåll, kundservice och som Verisure samarbetar med vid försäljningsaktiviteter. och för att finna potentiellt nya kunder och nya marknadsföringskanaler.

Kontaktuppgifter, t.ex. namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

 

Personnummer.

 

Fastighetsrelaterade uppgifter, t.ex. en beskrivning av fastigheten.

 

Betalningsuppgifter, såsom kredit- och betalkortsuppgifter, bankkontonummer och annan information relaterad till betalning av Tjänsten.

 

Verifieringsdata, till exempel kodord som är kopplade till användarprofilen.

 

Information om de tilldelade användarna av våra tjänster.

 

Ytterligare personuppgifter som tillhandahålls av Privatkunden i korrespondens med Verisure avseende försäljning eller kundserviceärenden som rör vårt avtalsförhållande (genom till exempel chatt, e-post, textmeddelanden).

Leverantörer av molninfrastruktur, t.ex. Microsoft, som utgör en del av Verisures infrastruktur. Behandlingen av personuppgifter är föremål för strikta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Alla kategorier av personuppgifter utom larmloggdata.

Leverantörer av molninfrastruktur - Amazon Webbservice

 

För den som… lagrar bilder, ljud, video avseende dig som installerat en Arlo-enhet samt kopplat enheten till Verisures larmsystem.

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom e-postadress.

 

Bild- och ljudmaterial vid din egen användning av monitoreringsfunktionen i din bostad, tomt och andra privata byggnader, såsom bild, video och ljud som kan innefatta personuppgifter av dels dig, dels andra som befinner sig inom det övervakade området.

Leverantörer av finansiella tjänster för att behandla betalningar (t.ex. DIBS), hantera anspråk, driva in skulder och för rådgivning.

 

Dessutom delar Verisure personuppgifter med Kronofogdemyndigheten för att driva in obetalda skulder.

Kontaktuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

 

Personnummer.

 

Uppgifter i larmloggen, såsom uppgifter om när du aktiverar och avaktiverar larmövervakningssystemet och eventuell kommunikation mellan dig och Verisure i samband med larmhantering.

Marknadsförings- och marknadsundersökningsleverantörer som t ex Medallia, Adobe CMS, Kantar, Meta, Google som Verisure arbetar med för att genomföra marknadsföringsaktiviteter, marknadsundersökningar och kundundersökningar.

Dina kontaktuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

 

Demografiska uppgifter, till exempel ålder och bostadsområde.

 

Hushållsrelaterade uppgifter, till exempel antalet vuxna och barn i hushållet.

 

Uppgifter i larmloggen, såsom uppgifter om när du aktiverar och avaktiverar larmövervakningssystemet och eventuell kommunikation mellan dig och Verisure i samband med larmhantering.

 

Information som delas med Meta och Google: Verisure delar endast krypterade e-postadresser med dessa mottagare.

Privata säkerhetsföretag, såsom Securitas, behandlar dina personuppgifter för att kunna agera vid incidenter när Verisure skickar säkerhetsvakter till din fastighet.

Dina kontaktuppgifter, t.ex. namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

 

Kontaktuppgifter till den kontaktperson som du har utsett, t.ex. telefonnummer och e-postadress.

 

Hushållsrelaterade uppgifter, t.ex. antalet vuxna och barn i hushållet.

 

Bilder och ljud i en larmsituation, t.ex. bilder, video och ljud som kan innehålla dina personuppgifter och andras personuppgifter om de är närvarande när larmet utlöses.

 

Känsliga personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, om de tillhandahålls av kunden för ett specifikt ändamål.

 

Ytterligare personuppgifter som du lämnar i din korrespondens med oss (t.ex. via telefon, chatt, e-post, textmeddelanden).

Samarbetspartners såsom försäkringsbolag och leasingbolag som kan behandla dina personuppgifter för olika ändamål om du samtycker till sådan delning.

Alla kategorier av personuppgifter, med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke.

Myndigheter eller motsvarande tredje part, t.ex. polismyndighet eller larmcentral, exempelvis vid inbrott eller olycka.

Dina kontaktuppgifter, t.ex. namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

 

Personnummer.

 

Kontaktuppgifter till den kontaktperson som du har utsett, t.ex. telefonnummer och e-postadress.

 

Hälsodata, så som uppgifter om ditt hälsotillstånd.

 

Fastighetsrelaterade uppgifter, t.ex. en beskrivning av din fastighet.

 

Bilder och ljud i en larmsituation, t.ex. bilder, video och ljud som kan innehålla dina personuppgifter och andras personuppgifter om de är närvarande när larmet utlöses.

 

Känsliga personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, om de tillhandahålls av kunden för ett specifikt ändamål.

 

Ytterligare personuppgifter som du lämnar i din korrespondens med oss (via t.ex. chatt, e-post, textmeddelanden).

Förvärvare eller annan efterträdare i händelse av fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överlåtelse av Verisures tillgångar.

Alla kategorier av personuppgifter.

Myndighet eller motsvarande tredje part i samband med revision, domstolsförhandlingar eller andra liknande ändamål. Informationen kan delas i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser och skydda våra rättsliga intressen i händelse av en tvist.

Alla kategorier av personuppgifter.

6.2   Observera att denna lista kan komma att uppdateras från tid till annan.

7. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

7.1   Vi använder inte automatiserat individuellt beslutsfattande.

8. VAR BEHANDLAS DINA UPPGIFTER?

8.1    Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Under vissa omständigheter kan vi behöva överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES ("Tredje land"). Om dina personuppgifter överförs till ett tredje land kommer vi att se till att dina personuppgifter fortsätter att omfattas av en i allt väsentligt likvärdig skyddsnivå som i EU/EES].

När vi överför personuppgifter till ett tredjeland som inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå tillämpar vi en relevant överföringsmekanism, dvs. en tillämplig skyddsåtgärd för att säkerställa att en i allt väsentligt likvärdig nivå av dataskydd säkerställs i tredjelandet, som anges i tabellen nedan.

Land utanför EU/EES:

Lämpliga skyddsåtgärder:

USA

EU – US Data Privacy Framework Program

Övriga tredje lands överföringar utan adekvatskyddsnivå

Standardavtalsklausuler (SCC)

Kontakta oss om du vill ha mer information om en specifik överföring eller om du vill få en kopia av den relevanta överföringsmekanismen eller information om de säkerhetsåtgärder som vidtagits i samband med överföringen. Kontaktuppgifterna finns i slutet av detta integritetsmeddelande.

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1.1   Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och att du effektivt kan utöva dina rättigheter som registrerad. Du kan när som helst kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter. Du hittar kontaktuppgifterna i slutet av detta integritetsmeddelande.

9.1.2   Vi är skyldiga att svara på din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från mottagandet av din begäran. Om din begäran är komplicerad eller om vi har tagit emot många begäranden kan vi förlänga tidsfristen med ytterligare två månader. Om vi inte kan vidta den åtgärd som du har begärt inom en månad kommer vi att informera dig om orsaken till förseningen och om din rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och att begära rättslig prövning.

9.1.3   Du kommer inte att debiteras för någon information, kommunikation eller åtgärd som vi vidtar för att hantera och besvara din begäran. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kan vi dock ta ut en administrativ avgift för att tillhandahålla informationen eller vidta den begärda åtgärden eller helt och hållet vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2.1   Du har rätt att begära:

a)   Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vi har rätt att ta ut en rimlig administrationsavgift om du begär ytterligare kopior. Om du gör en begäran på elektronisk väg, t.ex. via e-post, kommer vi att förse dig med informationen i ett vanligt förekommande elektroniskt format.

b)   Rättelse av dina personuppgifter. På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att rätta, anonymisera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att begära att vi kompletterar dina personuppgifter om något relevant saknas.

c)   Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte finns något tvingande skäl för oss att fortsätta behandla personuppgifterna. Tvingande skäl för oss att fortsätta behandlingen kan vara:

1)   bearbetning är nödvändig för rätten till yttrande- och informationsfrihet,

2)   Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse,

3)   Behandlingen är nödvändig av hänsyn till allmänna intressen på folkhälsoområdet,

4)   behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål, eller

5)   Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dina personuppgifter kommer att raderas om ingen av omständigheterna ovan är tillämpliga och om

1)   personuppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket vi samlade in dem,

2)   vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke,

3)   du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter, vilket baseras på en bedömning av berättigat intresse, och vi har inga tvingande intressen som väger tyngre än dina intressen eller rättigheter och friheter,

4)   vi har behandlat dina personuppgifter på ett olagligt sätt eller

5)   vi har en rättslig skyldighet att radera dina personuppgifter.

d)   Rätt att begära begränsning av behandling. Rätt att begära begränsning av behandling innebär att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina uppgifter.  Du har rätt att begära begränsning när:

1)   du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt definitionen i punkt 9.2.1 b), medan vi fastställer att personuppgifterna är korrekta,

2)   behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska raderas,

3)   vi som personuppgiftsansvarig inte längre behöver behandla personuppgifterna för våra behandlingsändamål, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller

4)   du har invänt mot behandlingen enligt definitionen i punkt 9.3, medan du väntar på vår bedömning av huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina. 9.2.2    Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att underrätta alla som har mottagit personuppgifter enligt punkt 6 ovan om vi har rättat, raderat eller begränsat tillgången till dina personuppgifter efter att du har begärt det. På din begäran kommer vi att ge dig mer information om mottagarna av dina personuppgifter.

9.3.1   Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om vår behandling grundar sig på berättigat intresse (se avsnitt 3 ovan). Om du invänder mot sådan behandling kommer vi endast att fortsätta att behandla dina personuppgifter om vi har tvingande skäl för detta som väger tyngre än dina intressen eller rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

9.3.2   Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss. Vi kommer att upphöra att använda dina personuppgifter för detta ändamål när vi har mottagit din invändning.

9.4.1   Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke som rättslig grund har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta när som helst genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av detta integritetsmeddelande.

9.5.1   Du har rätt till dataportabilitet när vi behandlar dina personuppgifter på automatiserade sätt och när den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal.

9.5.2   Rätt till dataportabilitet innebär att du har rätt att få de personuppgifter vi behandlar om dig i ett maskinläsbart format som gör att du kan överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan också begära att vi överför personuppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

9.6.1   Du har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

10. VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

10.1   Vi är måna om att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför implementerat både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive åtkomstbegränsningar och regelbundna interna kontroller, för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter mot t.ex. obehörig åtkomst, ändring eller förlust. Om ett dataintrång som väsentligt påverkar dig eller dina personuppgifter, t.ex. medför risk för bedrägeri eller identitetsstöld, inträffar kommer vi att kontakta dig för att förklara vad som har hänt och ge dig råd om hur du kan mildra eventuella negativa effekter av ett sådant dataintrång som är relevant för dig.

11. KAKOR

11.1    Vi använder cookies och liknande tekniker ("Cookies") på vår webbplats och app för att bland annat förbättra din upplevelse hos oss och för att förenkla och anpassa vår webbplats till dina behov och preferenser. Om du vill veta mer om vår användning av cookies hänvisar vi till vår Cookiepolicy här.

12. ÄNDRINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Detta integritetsmeddelande uppdaterades i maj 2024

12.1   Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta integritetsmeddelande. Den senaste versionen av meddelandet kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Se versionshistoriken för detta integritetsmeddelande nedan:

Datum Beskrivning av förändringen
2024-05 Publicering av en helt ny version av Integritetsmeddelande

13. HUR MAN KONTAKTAR OSS

Vårt Dataskyddsombud fungerar som huvudkontaktpunkt för alla frågor som rör vårt integritetsmeddelande. Dataskyddsombudet eller den lokala kontaktpersonen kan kontaktas via e-post på [email protected].

Om du har några klagomål eller frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Verisure Sverige AB, organisationsnummer 556153-2176

Postadress: Box 2511, 580 02 Linköping
Besöksadress: Gumpekullavägen 8
E-post: [email protected]
Telefon: 020-72 43 65
Webbplats: www.verisure.se