Räkna ut pris på ditt hemlarm
Räkna ut pris på ditt hemlarm
Var
femte oroar sig för bostadsinbrott

Var femte oroar sig för bostadsinbrott

BRÅ:s senaste trygghetsundersökning visar att boende i småhus är särskilt otrygga.

I januari publicerade Brottsförebyggande Rådet sin årliga Nationella Trygghetsundersökning (NTU). Här är några av resultaten från årets mätning, som bland annat visar att 19 procent av befolkningen oroar sig för inbrott.

I den Nationella Trygghetsundersökningen svarar drygt 12 000 personer mellan 16 och 79 år på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet. På flera områden märks en större otrygghet bland de tillfrågade 2016. Ett exempel är hur trygg man känner sig när man går ensam sent på kvällen i sitt eget bostadsområde. I årets undersökning uppger 19 procent att de känner otrygghet i sådana situationer, vilket är en ökning i jämförelse med tidigare år; under 2009-2015 har motsvarande andel legat på 15 och 16 procent. En annan ökning syns i vår oro för att närstående ska drabbas av brott. I senaste NTU anger nästan var tredje person att de ganska eller mycket ofta oroar sig för att en närstående ska drabbas av brott. Det är en ökning med 4 procentenheter från förra året och där andra året i rad som denna typ av oro ökar, efter att ha minskat 2006-2014.

Män tryggare än kvinnor

Som i tidigare NTU-mätningar finns stora skillnader hur trygga kvinnor respektive män känner sig. 31 procent av kvinnorna uppger att de känner sig otrygga i årets NTU, jämfört med 9 procent av männen. Även människor mellan 75-79 år, boende i flerfamiljshus och utrikesfödda känner sig mindre trygga än övriga grupper.

Oro för inbrott

Oro inför bostadsinbrott är något som en dryg femtedel (19 procent) av befolkningen känner av. Här finns en skillnad i hur man bor: Boende i småhus oroar sig oftare för bostadsinbrott medan boende i flerfamiljshus oroar sig mer för överfall eller misshandel och fordonsrelaterade brott. Och även här anger kvinnor oro i större utsträckning än män – 22 respektive 17 procent. Men hur ser inbrottsstatistiken egentligen ut, enligt NTU-svaren?

  • År 2015 utsattes 1 procent av hushållen för bostadsinbrott. Siffran har varit återkommande sedan undersökningen inleddes 2006. Det är en ökning från 2014, men en minskning från 2013.

  • Boende i småhus utsätts för bostadsinbrott i större utsträckning än boende i flerfamiljshus – 1,3 procent jämfört med 0,8 procent. Även denna skillnad har funnits under i princip hela undersökningsperioden.

  • Hushåll i storstadsregioner (1,2 procent) och andra större städer (1,2 procent) är mer utsatta för bostadsinbrott än hushåll i mindre städer eller på landsbygd (0,7 procent).

  • Nästan tre fjärdedelar av bostadsinbrotten anges vara polisanmälda. Detta är en minskning från året innan.

Men inte all oro växer – och sett till när NTU genomfördes för första gången 2006 har otryggheten faktiskt sett betydande minskningar på ett antal områden. I årets mätning trodde exempelvis 72 procent att brottsligheten i Sverige har ökat de senaste tre åren – 2006 var motsvarande siffra 81 procent.

Vill du känna dig tryggare i ditt hem? Här kan du testa vilket hemlarm som passar dig bäst!

Här kan du ladda ned årets Nationella Trygghetsundersökning!