Etik och integritet

Etik & Integritet

Att göra det rätta och agera med förtroende och ansvar är inte bara en moralisk skyldighet utan också en central del av vår kultur och en del av Verisures DNA. Koncernens ramverk för regelefterlevnad och vår företagsstyrning garanterar att vi levererar på det löftet.

Att göra det rätta

är en viktig del i vår kultur, och att agera med förtroende och ansvar är inbyggt i företagets DNA. Vi föregår med gott exempel och skapar förutsättningar för våra medarbetare att leva upp till vårt åtagande att alltid agera etiskt.

 Vi tror på rättvis konkurrens

och engagerar oss i ansvarsfulla och etiska affärsprinciper.

Vi är en pålitlig partner

som arbetar tillsammans med offentliga organ för att säkerställa en hög standard för regelefterlevnad. Vi följer strikta principer för företagsstyrning.

Koncernens ramverk för regelefterlevnad

Koncernens ramverk för regelefterlevnad omfattar koncernens uppförandekod, som godkänts av styrelsen, och sätter standarder för allt vi gör. Dessutom har vi flera koncernövergripande policys och standarder, så som policy mot trakasserier och diskriminering, ramverk och policy för att rapportera missförhållanden, policy mot mutor och korruption, policy för dataskydd, policy för rättvis konkurrens, policy mot underlättande av skatteflykt samt leverantörsstandarder och etisk kod.

Koncernens uppförandekod
Koncernens uppförandekod

Koncernens uppförandekod måste följas av alla kollegor varje dag. Den vägleder vårt dagliga beslutsfattande, hur vi konkurrerar samt våra interaktioner med varandra, liksom med våra kunder, leverantörer, myndighetspersoner och andra intressenter.

Koncernens policy mot trakasserier och diskriminering
Koncernens policy mot trakasserier och diskriminering

Inom alla våra verksamhetsområden har vi nolltolerans för diskriminering eller trakasserier baserat på en egenskap. På Verisure definierar vi diskriminering som orättvis eller fördomsfull behandling av människor baserat på egenskaper som kön, ras eller etnicitet, ålder, nationalitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, civilstånd eller funktionsvariation. Trakasserier är beteenden riktade mot en individ eller en grupp som skapar en kränkande, skrämmande, förödmjukande eller fientlig arbetsmiljö.

Koncernens policy mot mutor
Koncernens policy mot mutor

Korruption och mutor behandlas också i den koncernövergripande uppförandekoden och koncernens policy mot mutor. Båda finns tillgängliga på våra intranätsidor för kollegor att läsa samt på vår webbplats för investerare. I enlighet med våra andra policys och standarder måste kollegor också följa dessa policydokument. Det är varje enskild kollegas ansvar att säga ifrån vid frågor, tvivel eller bekymmer. Ledningsgrupperna i varje land ansvarar för att identifiera, hantera och minska risker för mutor som är relevanta för deras verksamhet.

Leverantörsstandarder och etisk kod
Leverantörsstandarder och etisk kod

2021 tog vi fram dokumentet leverantörsstandarder och etisk kod, som också överensstämmer med de tio principerna i FN:s Global Compact. Detta dokument är införlivat i vårt inköpsverktyg från 2022, och att acceptera det har blivit ett krav i kvalificeringsfasen. Vi har även börjat övervaka efterlevnaden hos våra strategiska och mest relevanta leverantörer baserat på tillgänglig dokumentation.

Speak-Up ramverk och policy
Speak-Up ramverk och policy

För att undvika och utrota beteenden som kan äventyra någons integritet är det allas ansvar att säga ifrån om de misstänker eller bevittnar en överträdelse av vår uppförandekod, policys, standarder eller tillämpliga lagar. För att hjälpa kollegor och andra intressenter att rapportera händelser beskriver koncernens ramverk och policy för att rapportera missförhållanden vilka typer av oegentligheter som bör rapporteras och hur man kan framföra bekymmer.

Koncernens policy för dataskydd
Koncernens policy för dataskydd

Alla på Verisure hanterar personuppgifter. Det är därför kritiskt att vi alla är medvetna om de principer och regler som måste följas för sådana uppgifter och att vi följer dem i allt vi gör. Denna policy fastställer de principer och regler som vi alla måste följa för att skydda personuppgifter i våra verksamheter och fortsätta förtjäna förtroendet från våra kunder, kollegor och affärspartners.

Koncernens policy för rättvis
Koncernens policy för rättvis konkurrens

Rättvis konkurrens genomsyrar alla områden av vår verksamhet – när vi köper, när vi säljer, när vi förhandlar och när vi har kontakt med konkurrenter. Överträdelse av konkurrenslagar lönar sig aldrig. Denna policy fastställer principer och regler för att förebygga överträdelser av konkurrenslagstiftningen.

Koncernens policy mot underlättande av skatteflykt
Koncernens policy mot underlättande av skatteflykt

Skatteflykt och det avsiktliga och oärliga underlättandet av skatteflykt för en annan person är brottsliga handlingar. Syftet med denna policy är att förhindra underlättande av skatteflykt för tredje parter som vi har att göra med.

 

Bolagsstyrning

Med förtroende och ansvar som ledstjärna har vi stärkt vårt fokus på integritet och styrning.

Huvudstyrelsen är ansvarig för att utvärdera koncernens organisation, administration och ekonomiska situation. Styrelsen arbetar också för att säkerställa organisationens struktur så att redovisningshandlingar, ekonomisk förvaltning och andra ekonomiska aspekter är föremål för tillfredsställande tillsyn.

Styrelsen har inrättat och utsett medlemmar i flera utskott.

Revisionsutskott

Revisionsutskott

Värderingsutskott

Värderingsutskott

Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

ESG-utskott

ESG-utskott

Dataskydd & Cybersäkerhet

Verisures produkter och tjänster är även utformade för dataskydd och säkerhet, ett av våra kärnlöften till våra kunder.

Vår organisation arbetar strukturerat och främjar en stark kultur för dataskydd och informationssäkerhet för att skydda intressena hos alla individer och enheter som har rätt till skydd av sin data, inklusive våra kunder och anställda.

Vi anser att transparens är viktigt i vårt ansvarsfulla och proaktiva förhållningssätt till dataskydd och cybersäkerhet.

På Verisure är vår fortsatta framgång beroende av vår förmåga att bibehålla förtroendet från våra kunder, kollegor och våra affärspartners. De litar på oss med sina personuppgifter, och vi lever upp till det löfte vi ger dem genom att samla in, lagra och använda all data på ett säkert och ansvarsfullt sätt.